مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3 ـ 6 ـ 4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم

فرضیه سوم : « اندازه خطای پیش بینی سود در سال انتصاب هیئت مدیره جدید کاهش می یابد. »

این فرضیه به صورت فرضیه­های آماری زیر ارائه می­گردد:

همبستگی معنی‌داری بین اندازه خطای پیش‌بینی سود در سال انتصاب هیئت‌مدیره جدید وجود ندارد.

همبستگی معنی داری بین اندازه خطای پیش‌بینی سود در سال انتصاب هیئت‌مدیره جدید هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبق جدول شماره (13ـ 4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر خطای پیش­بینی سود هر سهم و تغییر هیئت‌مدیره 045/0 می باشد. این عدد در سطح خطای 5% ارتباط معنی­داری را بین دو متغیر خطای پیش­بینی سود هر سهم و تغییر هیئت‌مدیره نشان می­دهد. با در نظر داشتن خروجی­های نرم‌افزار spss ؛ جداول نشان می­دهد، از آن جا که sig کمتر از 5% می باشد، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می­گردد و وجود همبستگی بین این دو متغیر تأیید می­گردد. هم چنین ضریب تعیین تعدیل‌شده محاسبه‌شده نیز عدد 085/0 را نشان می­دهد که برازش مناسبی از تغییرات متغیر خطای پیش‌بینی سود هر سهم توسط متغییر تغییر هیئت‌مدیره ارائه می­کند. در واقع ضریب تعیین تعدیل‌شده حاکی از این مطلب می باشد که متغیر تغییر هیئت‌مدیره 5/8 % از تغییرات خطای پیش‌بینی سود هر سهم را تبیین می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین ـ واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر بهره گیری می­گردد که اگر مقدار آماره دوربین ـ واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می­گردد و می­توان از رگرسیون بهره گیری نمود. مقدار آماره دوربین ـ واتسون طبق جدول(13ـ4) 644/1 می­باشد و این عدد نشان می­دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می­گردد و می­توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت تبیین و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

2- تعیین تأثیر مدیریت سود بر خطای پیش‌بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

3- تعیین تأثیر مدیریت سود در سال تغییر هیئت‌مدیره بر خطای پیش‌بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

4- تعیین اثر سیاست‌های هیئت‌مدیره بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری