عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- فرضیات پژوهش:

الگوی توزیع تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی در ابرشهرها افزایش گرما و همچنین  گسترش مکانی و افزایش تعداد جزایر حرارتی در طول سال‌های 2007 تا 2011 را نشان می دهند.

پوشش گیاهی اثر کاهنده  و سطوح ساخته شده شهری اثرات افزاینده  بر جزایر حرارتی دارند و گسترش الگوی توزیع مکانی-زمانی جزایر حرارتی متاثر از الگوی پراکنش پوشش اراضی در بازه زمانی مورد مطالعه(2007 تا 2011) می باشد.

 

 

1-2- اهداف پژوهش:

پس از تشخیص و تعیین انواع پوشش های تأثیرگذار بر دمای مناطق شهری اهداف ذیل در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته می باشد:

استخراج تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی در مناطق شهری با بهره گیری از داده‌های سنجنده MODIS

تعیین ارتباط بین  نوع پوشش زمین و دمای سطح

1-3- ساختار پایان نامه

این پایان نامه مشتمل بر شش فصل می باشد که در فصل اول به اظهار کلیات پژوهش و در ادامه، فصل دوم این پژوهش، به ویژگی منطقه مورد مطالعه و تحقیقات انجام گرفته در ایران و جهان می پردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فصل سوم به مبانی نظری پژوهش پرداخته شده می باشد، در این راستا مبانی سنجش از دور حرارتی و عوامل موثر بر تشکیل جزایر حرارتی و همچنین رفتار طیفی پدیده های مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته می باشد.

در فصل چهارم، داده های مورد بهره گیری در این پژوهش شامل تصاویر ماهواره ای و نقشه های مورد بهره گیری مشخص شده می باشد، در ادامه به اظهار مراحل و روش انجام پژوهش شامل مراحل مختلف مطالعه تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی،و به دنبال آن ارتباط پوشش های زمین با این تغییرات پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه